Ghi Danh XGVT & BTHP 2018

Chương trình Xuất Gia Vị Tha (XGVT) và Bồ Tát Hộ Pháp (BTHP) 2018 sẽ được tổ chức tại Pine Summit Camp, Big Bear Lake, bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Tư 29 tháng 8 năm 2018 tại trung tâm iB và chấm dứt tại Anaheim Convention Center vào lúc 12 giờ trưa Thứ Hai 10 tháng 9 năm 2018.

Pine Summit Camp, Big Bear Lake, CA  |  30 tháng 8 - 10 tháng 9, 2018  |  Chi phí : $800

Thông tin người thân để có thể liên lạc khi khẩn cấp:

Web Support

css.webteam@gmail.com

Pháp Hội Di Đà

(714) 561-5974
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login