Ghi Danh XGVT & BTHP 2017

Chương trình Xuất Gia Vị Tha (XGVT) và Bồ Tát Hộ Pháp (BTHP) 2017 sẽ được tổ chức tại Buckhorn camp bắt đầu từ 10 giờ sáng Thứ Năm 30 tháng 11 năm 2017 và chấm dứt tại Anaheim Convention Center vào lúc 12 giờ trưa Thứ Hai 11 tháng 12 năm 2017.

Buckhorn Camp, California  |  30 tháng 11 - 11 tháng 12, 2017  |  Chi phí : $650

5% Complete
50% Complete
Tôi hiểu rằng khoá tu được tổ chức theo tinh thần tự nguyện và bất vụ lợi. Do đó, tôi thừa nhận ban tổ chức không có trách nhiệm gì đối với thương tích hay tai nạn có thể xảy ra cho tôi trong khoá tu.

Web Support

css.webteam@gmail.com

Pháp Hội Di Đà

(714) 561-5974
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login