Tham dự Pháp Hội hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên để giúp Ban Phục Vụ & Tổ Chức chuẩn bị đầy đủ phần ăn, yêu cầu quý vị ghi danh cho mỗi người tham dự. Xin cảm ơn.

Xin giúp làm thiện nguyện!

Mỗi năm, Pháp Hội Di Đà được thành tựu đều nhờ vào công sức của 300 thiện nguyện viên. Xin hảy phát tâm gia nhập ban phục vụ Pháp Hội Di Đà.
Xin chọn ngày & giờ làm việc dưới đây:
Tôi, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của thiện nguyện viên, thấu hiểu và chấp thuận lời cam kết không buộc trách nhiệm pháp lý dưới đây:
Cam kết không buộc trách nhiệm pháp lý: Tôi thừa nhận Hội Từ Bi Phụng Sự, Hội Đồng Quản Trị và những người làm việc cho Hội, hoàn toàn không có bất cứ trách nhiệm gì đối với thương tích hay tai nạn xảy đến cho tôi trong Pháp Hội, kể cả trong lúc di chuyển đi và đến.

Web Support

css.webteam@gmail.com

Pháp Hội Di Đà

(714) 561-5974
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login