Ghi Danh Pháp Hội

Tham dự miễn phí, tuy nhiên để giúp Ban Phục Vụ & Tổ Chức chuẩn bị đầy đủ phần ăn, yêu cầu quý vị ghi danh
cho mỗi người tham dự. Xin cảm ơn.

Lưu ý: nếu bạn muốn sửa đổi phiếu đã ghi danh, xin bấm vào đây

Web Support

css.webteam@gmail.com

Pháp Hội Di Đà

(714) 561-5974
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login