Ghi Danh

 

GHI DANH NGHE SÁM ĐỂ MỞ TÂM

Sám hối là gì

Sám là nhận biết lỗi xưa; tự mình thẹn với lòng.

Hối là xấu hổ với người; từ nầy chấm dứt tội ác.

Sám hối là chuyển biến và cải thiện tầm nhìn, giá trị quan, thái độ, và lối sống để ngày càng thêm hạnh phúc.

Thập Tam Di Đà là gì?

Đức từ phụ A Di Đà có cả thảy 13 hồng danh. Mỗi hồng danh của đức từ phụ đều có sức mạnh vô song, hoá giải nghiệp lực, thành tựu tâm bồ đề.

A Di Đà có nghĩa là quy mạng hoặc trở về và trở thành bậc giác ngộ quang minh vô lượng

Di Đà Sám được viết trong bối cảnh của triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Theo đó, lý tưởng từ đạo bồ tát là chủ đề của cuộc sống. Khi sống, ta cần nên phát triển một tâm hồn cao thượng, một cái nhìn rộng rãi, một tấm lòng giàu tình thương, giàu tha thứ, và một cuộc sống hiến dâng trọn vẹn cho việc phục vụ lợi ích đến với tha nhân. Đối với cuộc sống sau khi mạng chung, ta nên học hạnh của các vị đại bồ tát, tức là phát nguyện vãng sanh về cõi An Lạc để tiếp tục hành đạo bồ tát và trang nghiêm cõi Phật. 

Di Đà Sám chủ trương rằng ta nên phát tâm từ đạo bồ tát, tích cực phục vụ, chủ động thay đổi vận mạng lúc ta còn khả năng; mãnh liệt tin tưởng vào tiềm năng quang minh, lấy việc khai mở quang minh trong tâm mình và tâm người làm công hạnh thiết thực.

Mục tiêu của Thập Tam Di Đà

Sau khi hoàn tất chương trình Thập Tam Di Đà, ta hiểu được 13 hồng danh và đại nguyện của từ phụ A Di Đà. Mười ba hồng danh là:

 1. Vô Lượng Thọ Như Lai
 2.  Vô Lượng Quang Như Lai
 3. Vô Biên Quang Như Lai
 4. Vô Ngại Quang Như Lai
 5. Vô Đối Quang Như Lai
 6. Diệm Vương Quang Như Lai
 7. Thanh Tịnh Quang Như Lai
 8. Hoan Hỉ Quang Như Lai
 9. Trí Huệ Quang Như Lai
 10.  Nan Tử Quang Như Lai
 11.  Bất Đoạn Quang Như Lai
 12. Vô Xứng Quang Như Lai
 13. Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai

Mạn Đà La Đại Nhật Như Lai

(714) 625-8966
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login