• Cao Dã Sơn
  Cao Dã Sơn
  Nhật Bản
    
  Pháp Hội được tổ chức trong 3 ngày:
  Thứ Sáu   18 tháng 10   Lễ Thanh Minh
  Thứ Bảy   19 tháng 10 Mạn Đà La Đại Nhật Như Lai
  Chủ Nhật   10 tháng 10 Hội Nghị Hòa Bình

Chương trình Xuất Gia Vị Tha

Chi Tiết

Xuất Gia Vị Tha

Một chương trình tu học 12 ngày theo hạnh xuất gia cùng tâm nguyện tu cho người và làm nồng cốt cho Pháp Hội Di Đà.

Chi Tiết

Thiền Trà

Chi Tiết

Thiền Trà

Thiền trà là một cách tu tập thiền định, diễn bày sự thanh tịnh, tĩnh lặng của bản hữu Chân Tâm qua phương tiện thiện xảo là trà.

Chi Tiết

Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh.

Chi Tiết

Mạn Đà La

Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh dựa theo hai triết lý Bát Nhã và Hoa Nghiêm để kiến lập một phương thức tu hành cho tập thể đại chúng.

Chi Tiết

Cafe Pháp

Giải thích Mạn Đà La Tỳ Lô Giá Na

Theo triết lý Hoa Nghiêm, Mạn Đà La là nơi tập trung năng lượng tâm linh của chư Phật, chư Bồ Tát và chư thánh chúng để đem lại quang minh, sự sáng suốt, sự lành trị tới tất cả chúng sinh có duyên với pháp mandala.

Xem Toàn Bài

 

Tro Cốt Cứu Độ Vong Linh

Trong Pháp Hội Di Đà, cầu nguyện hồi hướng cứu độ vong linh bằng cách dùng các bài vị và ghi tên họ của người quá cố. Mỗi bài vị đại diện cho thân của vong linh. Đặc biệt Mạn Đà La Đại Bi Quan Âm năm nay, quý vị có tro cốt của người thân có thể mang đến để đưa vào vòng giải thoát của chư Phật Bồ Tát. Đây cũng là một cách để hồi hướng cứu độ cho vong linh. Xin quý vị mang đến để cùng cầu nguyện cho người thân
 

Mạn Đà La Đại Bi Quán Âm

Ảnh

WPG 2017
WPG 2016WPG 2015
WPG 2014
WPG 2013
WPG 2012
WPG 2011
WPG 2010
WPG 2009

Bài Viết Pháp Hội Trước

WPG Promo Video
Lightbox Image

Web Support

css.webteam@gmail.com

Mạn Đà La Đại Nhật Như Lai

(714) 625-8966
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login