Không gì quý bằng tình thương của quý Anh Chị được thể hiện qua việc làm thiện nguyện. Xin hãy cùng tiếp tay với cac anh chi em Hoi Tu Bi Phung Su trong mọi vai trò tổ chức và sắp xếp cho Pháp hội Di Đà năm nay được dac biet thành tựu.

Web Support

css.webteam@gmail.com

Mạn Đà La Đại Nhật Như Lai

(714) 625-8966
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login