Mandala 2016 – Kỷ Lục Thế Giới năm 2016

1,393 người đã tạo thành mạn đà la bằng người lớn nhất thế giới và thiết lập kỷ lục đầu tiên về mạn đà la